Privacy Statement

1. Introductie

De Alphense Schaakclub (A.S.C.) (de “Vereniging“) is de beheerder van de website www.alphenseschaakclub.nl. In dit overzicht wordt aangegeven hoe de Vereniging persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is de Vereniging.
De Vereniging zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Vereniging houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Welke gegevens worden verzameld?

Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van de Vereniging worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.
Persoonsgegevens worden door de Vereniging verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan de Vereniging ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op het betreffende aanmeldformulier van de Vereniging, dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals: NAW-gegevens, geboortedatum, geslacht, telefoonnummers, e-mailadres en aanmelddatum lidmaatschap). Bijzondere persoonsgegevens in de zin van de AVG, worden niet verzameld.

3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?

De Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitoefenen van de doelstellingen van de Vereniging, inclusief maar niet beperkt tot
  1. om contact met u te kunnen opnemen;
  2. om u informatie te sturen;
  3. het organiseren van schaakwedstrijden;
  4. het bijhouden van uitslagen en standen;
  5. het faciliteren en bevorderen van deelname aan schaakwedstrijden.
 • het bijhouden van een ledenadministratie;
 • het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

ASC neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten, die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ASC) tussen zit.

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?

Uw persoonsgegevens worden verstrekt dan wel gedeeld met de overkoepelende regionale bond en de landelijke bond (“KNSB“).
Daarnaast verstrekt de Vereniging ten behoeve van de ratingverwerking wedstrijduitslagen aan de KNSB.
Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van de Vereniging, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in elke e-mail die de Vereniging verstuurt.

Geen commercieel gebruik

De Vereniging zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. De Vereniging kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

De Vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

De Vereniging neemt altijd passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onbevoegde toegang, misbruik, ongewenste openbaarmaking of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Zo heeft een beperkt aantal medewerkers toegang tot de website van ASC, is deze toegang beveiligd met een login-procedure, firewall en beveiligingssoftware, wordt de software regelmatig geupdate en wordt er regelmatig een back-up gemaakt van de gegevens.
Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de secretaris van de Vereniging.

6. Verwijzingen naar andere websites

De website van de Vereniging kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van andere bedrijven bevatten. De Vereniging is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die andere bedrijven. De Vereniging raadt u aan om het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven te raadplegen.
De advertenties op de website van de Vereniging kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de advertenties. De Vereniging is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies.
De Vereniging registreert en bewerkt ook persoonsgegevens op het verenigingsdeel van de Online Ledenadministratie van de KNSB (OLA), www.ola.schaakbond.nl. Een beperkt aantal medewerkers heeft toegang tot deze website en deze toegang is beveiligd met een login-procedure.

7. Uw privacyrechten

U heeft de volgende rechten:

 • het recht om inzage in uw persoonsgegevens te vragen
 • het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen
 • het recht om overdracht van uw gegevens te vragen (Dat betekent dat u bij het secretariaat van de Vereniging een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, die ASC van u beschikt, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.)
 • het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens
 • het recht om de verwerking van uw gegevens op elk moment in te trekken indien deze gegevensverwerking berust op uw toestemming
 • het recht een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de nationale
  toezichthouder, de Autoriteit persoonsgegevens

U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy-gerelateerde zaken sturen aan het secretariaat van de Vereniging. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

8. Wijzigingen van het privacybeleid

Het bestuur van de Vereniging behoudt zich het recht voor om de verklaring van dit privacybeleid te wijzigen. Controleer daarom regelmatig deze verklaring om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

9. Contact

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot deze verklaring van privacybeleid en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de secretaris van de Vereniging.

Versie 20180501