Gedragsregels Alphense Schaakclub

Omgangsregels binnen de Alphense Schaakclub

Elk lid van de vereniging onderschrijft de doelstellingen van de vereniging en houdt zich aan normale omgangsregels door elkaar met respect te behandelen. Dit betekent dat in onze vereniging alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals: pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar zijn.

Wij vragen van alle leden, maar ook de ouders van jeugdleden en andere bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van deze omgangsregels, in het bijzonder:

1. Accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet.

2. Vecht niet, gebruik geen geweld, bedreig de ander niet, neem geen wapens mee.

3. Geef de ander geen ongewenste (seksueel getinte) aandacht.

4. Als iemand je hindert of lastig valt dan vraag je hem / haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag je een ander om hulp en meld dit zo nodig bij het bestuur

Indien jeugd- of seniorleden zich onvoldoende aan de normale omgangsregels kunnen houden, zal door het bestuur, eventueel met de betreffende ouders van jeugdleden, worden gezocht naar een passende oplossing.

Leden die zich misdragen, kunnen door de betrokken wedstrijdleider worden geschorst.

Gedragscode voor begeleiders van de jeugd

Er kunnen geen exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen begeleiders en kinderen die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn.

Wanneer je bij ons actief bent als begeleider vragen wij je deze gedragscode te accepteren:

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de jeugdleden zich veilig en gerespecteerd voelen.

2. De begeleider ontvangt een jeugdlid niet bij hem of haar thuis, en heeft geen andere een-op- een contacten met jeugdleden.

3. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen begeleider en jeugdleden tot 18 jaar zijn niet geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.

4. Bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van deze gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met het bestuur.

5. Als begeleider van de jeugd dien je een VOG, Verklaring Omtrent Gedrag, te overleggen.

Melding

Wanneer iemand, begeleider of gewoon lid, wordt verdacht van mogelijk strafbare feiten zal het bestuur de politie inschakelen.

Leden die een probleem hebben en dat niet binnen de schaakclub denken te kunnen oplossen, kunnen zich ook wenden tot: de kindertelefoon ( https://www.kindertelefoon.nl  speciaal voor de jeugd) of de vertrouwenspersoon binnen de KNSB (vertrouwenspersoon@schaakbond.nl).